ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน ตุลาคม 2560
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน เมษายน 2561
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน ตุลาคม 2561
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติปี 2563
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแจ้งยืนยันชื่อและเลขบัญชีธนาคารสำหับการรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่รับเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคาร ประจำปีงบประมาณ 2563

***เอกสารประกอบ***
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธกส./กรุงไทย (เท่านั้น) 1ฉบับ

สามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 กันยายน 2562

ช่องทางการแจ้งยืนยันมีดังนี้
1.มายื่นด้วยตนเอง ณ งานพัฒนาชุมชน อบต.ทับหมัน
2.โทรสาร 056687164
3.ทาง Facebook อบต.ทับหมัน
4.ส่งไปรษณีย์ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/…/1ukPFhz6UtwwqpLTtbcy-V6WnH…/view…
วันที่โพส 21 ส.ค. 2562