ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยลาไย) บ้านทับหมันเหนือ หมู่ที่ ๖ ตาบลทับหมัน
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(ซอย...
 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากคลอง ซี ๔๐ ถึง ถนนลาดยางทับหมัน-บางลาย) บ้านย่านขาด หมู่ที่ ๓
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(สาย...
 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากคลอง ซี ๕๔ ถึง นานายสุนทร ป้อมเพชร) บ้านเถาวัลย์เหล็ก หมู่ที่ ๔
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย...
 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากถนนลาดยางเรียบบึงประดู่ ถึง โรงสีชุมชน) บ้านบึงประดู่ หมู่ที่ ๕ ตาบลทับหมัน
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย...
 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังทางเข้า ศูนย์พัฒน...
 
  สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่2
  สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่2
 
  สอบราคาจ้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ C54-5พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 3จุด หมู่4
  สอบราคาจ้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ C54-5พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 3จุด หมู่4
 

Total 287 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29