ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล
  ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมาสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค เ...
 
  การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560
  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ้น แจ้งมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งส...
 
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาตำแหน่งที่ว่าง
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่...
 
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปี 2560
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ
 
  ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน มีโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเร่ง...
 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างห้องเก็บข...
 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเ...
 
  ใบสรุปราคางานก่อสร้าง ปร.6
  ใบสรุปราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ
 
  ใบสรุปค่าก่อสร้าง
  ใบสรุปค่าก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ
 

Total 312 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>