ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน
  แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
 
  ก่อสร้างห้องเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน หมู่ 6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายปร...
 
  รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งที่ว่าง
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (...
 
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ดำเนินการ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เ...
 
  การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2560
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน กันยายน 2560 รายละเอียดต...
 
  การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน สิงหาคม 2560 รายละเอียดต...
 
  การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 รายละเอียดต...
 
  การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน มิถุนายน 2560 รายละเอียด...
 
  การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 รายละเอียดต...
 
  การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2560
  งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำเดือน เมษายน 2560 รายละเอียดตา...
 

Total 287 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>