ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.420-013 จากสายคลองชลประทาน C1 ถึงหนองอ้อ หมู่ที่ 1
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างสร้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปร...
 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.420-013 จากสายคลองชลประทาน C1 ถึงหนองอ้อ หมู่ที่ 1
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e...
 
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำปี 2561
   
 
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยเวลาการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562
   
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับก...
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมถรรนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ทับหมัน
  ตามที่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อกา...
 
  ทะเบียน ปราชญ์ชาวบ้านตำบลทับหมัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันได้จัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านตำบลทับหมัน เพื่อรวบรวม...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
  โดยที่ ก.ถ. และ ก.อบต. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่งจึงสมควรแก้ไขเปลี...
 
  ประชาสัมพันธ์ปฏิทินท่องเที่ยวตำบลทับหมัน
  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลทับหมัน องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันจึงจัดทำปฏิทินการท่องเ...
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่องรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือ...
 

Total 312 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>