ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  คู่มือผู้พิการ
  
 
  คู่มือผู้สูงอายุ
  
 
  คู่มือภาษีป้าย
  
 
  คู่มือภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  
 
  ประกาศเรื่องคู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
  
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้อง CCTV จำนวน8 จุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
  แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมกา...
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาลานคินกรีตเอนกประสงค์ หมู่ 6 (ครั้งที่2)
   แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมก...
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร
   แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมก...
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า ศพด.อบต.ทับหมัน ม.6
   แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมก...
 
  สรุปผลการจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่บ้านทับหมัน ม.6
   แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมก...
 

Total 312 Record : 32 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] Next>>