ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  โครงการ เปลี่ยนท่อเมนต์ประปาสายใต้ หมู่ 1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5) และแบบรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) รายละเอียดตา...
 
  โครงการ เปลี่ยนท่อเมนต์ประปาสายใต้ หมู่ 1 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง ตามโครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปาสายใ...
 
  ใบประมาณการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายหนองปลาผอม ถึง หนองคะบุตร หมู่ 4 ตำบลทับหมัน
  ใบประมาณการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายหนองปลาผอม ถึง หนองคะบุตร หมู่ 4 ตำบลทับหมัน รายละเอียดตามเอกสาร...
 
  สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายคลองชลประทาน C1 - หนองอ้อ หมู่ 1 ต.ทับหมัน
  สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายคลองชลประทาน C1 - หนองอ...
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายจากคลองชลประทาน C1- หนองอ้อ หมูที่ 1 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคาในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล...
 
  จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำสายหนองปลาผอม ถึงหนองคะบุตร หมู่ 4
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่...
 
  จ้างพนักงานจ้างทั่วไป (กรณีต่อสัญญาจ้าง)
  บัญชีรายชื่อพนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามเอกสารแนบประกาศ
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
  รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ
 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป...
 
  โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1,2,3,4,5 และ 6 ตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ
 

Total 306 Record : 31 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>