ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1,2,3,4,5 และ 6 ตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ
 
  โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก สายจากบ้านนายเทียม คงคา ถึง นานายสมบูรณ์ กลิ่นแก้ว หมู่ 5 ต.ทับหมัน
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) รายละเอียดตามเอกสารเเนบประกาศ
 
  สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่ 4
  สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 92 เมตร รายละ...
 
  โครงการเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4
  ตารางงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย...
 
  โครงการต่อเติมห้องส่วนการคลัง (งานครุภัณฑ์)
  แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ตามโครงการต่อเติมห้องส่วนการคลัง (งานครุภัณฑ์) รายละเอียดตามเอกสา...
 
  แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องส่วนการคลัง
  แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาตามโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องส่วนการคลัง อบต. ทับหมัน รายละเอียดตา...
 
  สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องส่วนการคลัง อบต.ทับหมัน
  สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องส่วนการคลัง อบต.ทับหมัน รายละเอียดตามเอก...
 
  โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องส่วนการคลัง อบต.ทับหมัน
  ตารางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องส่วนการ...
 
  ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ
   ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่...
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงกอก หมู๋ 6 ต.ทับหมัน
    ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง และสรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้...
 

Total 287 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>