ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

  การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1
  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้ปรับปรุงตำแหน่ง (ปรับขยายระดับตำแหน่ง)ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ...

 
  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561
  

รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ

 
  แผนการจัดหาวัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประจำปีงบประมาณ 2561
   แผนการจัดหาวัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด ตามเอกสารแนบประกาศ...
 
  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  59(4)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ...

 
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซ๊
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ปริมา...
 
   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.420-013 จากสายคลองชลประทาน C1 ถึงหนองอ้อ หมู่ที่ 1
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างสร้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปร...
 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.420-013 จากสายคลองชลประทาน C1 ถึงหนองอ้อ หมู่ที่ 1
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e...
 
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำปี 2561
   
 
  ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยเวลาการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562
   
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับก...
 

Total 287 Record : 29 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>