ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  การประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565


                      อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 3๐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ ๒๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์กรปกครองส่วน-ท้องถิ่น ที่สำรวจแล้ว มาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน นั้น

                    องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครอง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้

                   หากรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือการใช้ประโยชน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ยื่นคำร้องขอแก้ไข ภายใน ๑๕ วัน ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ในวันเวลาราชการ เพื่อดำเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องต่อไป 

                    รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วันที่ประกาศ

26 พ.ย. 2564