ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน ตุลาคม 2560
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน เมษายน 2561
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน ตุลาคม 2561
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้้าง

 
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  59(4)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2552  ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันได้แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ประจำปี 2560   ในด้านการให้บริการประชาชน เพื่อให้การบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษา รวมทั้งร่วมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  แล้วเสนอผลการประเมินให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา การดำเนินการในด้านการให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลทับหมัน

                   บัดนี้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้สรุปผลการประเมินและนำเสนอผลการประเมินเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันทราบเรียบร้อยแล้ว     จึงประกาศให้ประชาชนทราบ   โดยทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วันที่ประกาศ

15 ก.ค. 2562