ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย นักท่องเที่ยว

 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จัดโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว ให้แก่นักท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ชุมชน ดังแนวทางดังนี้
กิจกรรมที่ ๑. พัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เช่น อาคาร ห้องน้ำ ศาลา จุดจอดรถ ทางเดิน ป้ายบอกทาง และที่ทิ้งขยะ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับรองรับผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการ
กิจกรรมที่ ๒. จัดให้มีระบบความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว เช่น มีไฟส่องสว่างเพียงพอ กล้องวงจรปิด (CCTV) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
กิจกรรมที่ ๓. จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทีม อสม. อุปกรณ์กู้ชีพ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รถยนต์บรรทุกน้ำ รถดับเพลิง เป็นต้น
กิจกรรมที่ ๔. มอบหมายบุคลากรทำหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว เช่น อปพร. เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
กิจกรรมที่ ๕. บูรณาการร่วมมือเจ้าหน้าที่แหล่งท่องเที่ยวหรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ ตำรวจ เป็นต้น
กิจกรรมที่ ๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว เช่น จัดงานเทศกาลท้องถิ่น งานแข่งเรือ งานลอยกระทง เป็นต้น
วันที่โพส 11 มิ.ย. 2567