ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่อง แจ้งผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ปี 2567 (ที่ยังไม่ได้ชำระภาษีที่ดินฯ ปี 2567) ให้ดำเนิดการ ติดต่อชำระภาษีดังกล่าว หรือสแกนชำระผ่านแบบฟอร์ม คิวอาร์โค้ด ในหนังสือแจ้งประเมินรายบุคคลที่เจ้าหน้าที่นำส่งให้เรียบร้อยแล้ว หรือ ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ในวันและเวลาราชการ
**ให้ติดต่อชำระภาษีที่ดินฯ ปี 2567 **ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567**
****หากชำระเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย****
????ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน????‍♀️
 
วันที่โพส 7 มิ.ย. 2567