ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน จัดโครงการสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace) โดยแนวทางความสุขพื้นฐานแปดประการ (Happy 8)  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให้มีความสุขในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม สร้างแรงจูงใจในการทำงาน บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร มีความรู้ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต นำไปเผยแพร่ต่อบุคคลในครอบครัวและชุมชน สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ส่งผลให้ผลผลิตขององค์กรสูงขึ้น คุณภาพของงานและบริการดีขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูอาชีพในระดับประเทศ ส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศในลำดับต่อไป
วันที่โพส 7 มิ.ย. 2567