ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

     ตามที่องค์การบริการส่วนตำบลทับหมันได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570  ขึ้นเพื่อสร้างความโปรงใสในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน  นั้น
     องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  จึงประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567  (รอบ 6 เดือน)ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามลิ้งค์  : drive.google.com/file/d/1P55fjo34UIKXZIbChxP5_mwcCTvw-jlw/view
วันที่โพส 30 พ.ค. 2567