ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่ (2566-2570)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  จะดำเนินจะดำเนินโครงการประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น   ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน   จึงกำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   ขึ้นในวันพุธที่ 29  พฤษภาคม 2567  เวลา  13.00 น.         อาคารเอนกประสงค์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน   จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีรายชื่อเป็นสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมประชาคมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

วันที่โพส 23 พ.ค. 2567