ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ให้ตระหนักรู้ถึงผลเสียของการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปี 2567

 องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ขอประกาศเรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด ให้มีการเฝ้าระวังและการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน กำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ภายในพื้นที่ไว้ โดยงดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ เผาวัชพืชข้างทาง และเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี จึงขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ให้ตระหนักรู้ถึงผลเสียของการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และสนับสนุนการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าทดแทนการเผา เช่น การไถกลบตอซังข้าว การใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตร นำไปเป็นวัตถุดิบในโรงไฟฟ้าชีวมวล การนำไปผลิตเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น
วันที่โพส 3 พ.ค. 2567