ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
-ที่เกษตร เช่น ทำสวน ทำไร ทำนา (ไม่เสียภาษี)
-บ้านอยู่อาศัย (ไม่เสียภาษี)
-ท่านที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินฯ สามารถชำระภาษีได้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2567
-ชำระหลังจากระยะเวลาที่กำหนด (1 กรกฎาคม พ.ศ.2567) เสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามกฎหมาย
-ชำระด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน อบต. ทับหมัน ในวันและเวลาราชการ
-สแกนชำระภาษี ผ่าน แบบฟอร์ม QR-Code (ตามตัวอย่างที่แนบมานี้) ได้ด้วยตนเอง และรอรับใบเสร็จที่บ้าน
วันที่โพส 2 พ.ค. 2567