ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)  และได้ดำเนินการดำเนินการติดตามการปฏิบัติตามแผนเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน  รายละเอียนตามส่งที่แนบ .................

วันที่โพส 7 พ.ย. 2566