ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ...) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ ..2566  ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ... กำหนด    ซึ่งได้มีการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ ประจำปีงบประมาณ  ..2566  เรียบร้อยแล้วนั้น 

ผลปรากฏว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ได้รับคะแนนจำนวน  92.24  คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ  A  รายละเอียดผลการประเมินตามเอกสารที่แนบมาพร้อม drive.google.com/file/d/1FgVT10lp7t_pgfTiKE7Js63bCrlzq0lu/view 

วันที่โพส 3 พ.ย. 2566