ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แก้ไขรายละเอียดในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 ประชาสัมพันธ์แก้ไขรายละเอียดในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อ 12 การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร และการขึ้นบัญชี     จากเดิม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 แก้ไขเป็น วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
วันที่โพส 2 พ.ย. 2566