ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบแสดงความความคิดเห็น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ได้ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 
         เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงความคิดเห็น ตามแบบแสดงความคิดเห็นที่แนบไว้นี้

เอกสารประชาสัมพันธ์ drive.google.com/file/d/1vqk2PbwgPom7pHrLH5xKGyBF3MnY-XWy/view

ดาวโหลดแบบแสดงความคิดเห็น drive.google.com/file/d/1nYKsikyyS8OUZHuGnklfoLQf00tTYKS5/view


วันที่โพส 31 ต.ค. 2566