ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดประชุมสภา อบต.ทับหมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป https://drive.google.com/file/d/1IRJwZj_ktnhfCs8NPwlJGlMxBzBduC3S/view?usp=share_link
วันที่โพส 27 ก.พ. 2566