ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  การประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้ เรื่อง เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา

 เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา
กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งเตือนประชาชน กรณีเครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา ดังนี้
1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียต่อตับอย่างรุนแรงและอาจส่งผลต่อปริมาณยาที่ร่างกายได้รับ เช่น เกิดพิษจากยาหรือเกิดผลข้างเคียง ต่าง ๆ ได้
2. นม แคลเซียมยับยั้งการดูดซึมของยาบางชนิดได้
3. ชาและกาแฟ ทำให้อาการใจสั่นรุนแรงมากขึ้น อาจทำให้ได้รับคาเฟอีนที่เกินขนาด ส่งผลเสีย ตามมา มีผลต่อปริมาณยาที่ได้รับหรือเกิดพิษจากยาได้
4. น้ำอัดลม อาจกัดกระเพาะเนื่องจากความเป็นกรดในกระเพาะสูงขึ้น และมีผลต่อการดูดซึม ของยา อีกทั้งน้ำอัดลมยังมีคาเฟอีนที่ส่งผลต่อยาด้วย
5. น้ำผลไม้ มีผลต่อการดูดซึมของตัวยา ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แนะนำว่าควร รับประทานยากับน้ำเปล่า เหมาะสมและดีที่สุดแล้ว

หากมีข้อสงสัย ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงสาธารณสุข (call center)
โทร. 0 2590 7000
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่โพส 30 ส.ค. 2565