ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  การประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานผลการลดพลังงานผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ปี 2564

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ปี๒๕๖๔ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  เป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - สิงหาคม ๒๕๖๔  โดยรายงานภายในวันที่  30 กันยายน 2564 โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง  10.00 เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานขอแต่ละหน่วยงาน  
        บัดนี้  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  สรุปผลกรใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปี  2564  เรียบร้อยแล้ว  และได้นำมาคำนวณการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (ค่าไฟฟ้า)  โดยลดปริมาณการใช้พลังงานลง  ร้อยละ 1.05  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
drive.google.com/file/d/195QORDhcbAbYGl5gz21vN1ydFUxEpgfZ/view
วันที่โพส 27 พ.ค. 2565