ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  การประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการการดำเนินการมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ประจำปี 2565 (สำนักปลัด)

   สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ขอรายงานผลการดำเนินการตาม มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจำปี  2565  เรียบร้อยแล้ว  จึงรายงานให้ทราบ  ดังนี้
1. จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนรองทุกข์ /แสดงความคิดเห็น ให้ประชาชนทราบหลากหลายช่องทาง  โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  และผ่านทางเว็บไซต์  http://thubmun.go.th/  
2. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ http://thubmun.go.th/  
3. ดำจัดทำโครงสร้างส่วนราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ  ในเว็บไซต์ http://thubmun.go.th/  ในหัวข้อ  ข้อมูล อบต. “โครงสร้างและการจัดองค์กร” รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 drive.google.com/file/d/1GRVl7udHacDSeAIRDMudOmj4xYwhmMlt/view
วันที่โพส 18 เม.ย. 2565