ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ประชาคมสะพาน หมู่ 2

 โครงการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ประชาคมสะพาน หมู่ 2 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันได้ดำเนินการจัดทำประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำพิจิตรเก่าบริเวณ หมูที่ 2 ณ ศาลาการเปรียญวัดทับปรู เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564  รายละเอียดตามแนบประกาศ
วันที่โพส 9 มี.ค. 2565