ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ita) ประจำปี 2564

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  ได้ให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปี 2564  จึงทำการจัดการประชุมผู้บริหารร่วมกับพนักงาน เมื่อวันที่  23  เมษายน  2564  เพื่อชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  รวมทั้งชี้แจงข้อบกพร่องจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปี 2564  และทำการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน  และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ  ให้พนักงานทุกคนทราบและดำเนินการ  รวมทั้งถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามแนบประกาศ drive.google.com/file/d/1aYDIAodm7dloAZSWR8KM9CdsvqBZLTRz/view
วันที่โพส 30 เม.ย. 2564