ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Service

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิิจกรรมการเป็นพี่เลี้ยงหรือให้คำปรึกษา กับหน่วยงานงานอื่น ๆ

 ตามที่สำนักงาน ปปช.จังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสำนักงาน ปปช.จังหวัดพิจิตร สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ทับหมัน องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง หลุม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง ซึ่งผลสำนักงาน ปปช.จังหวัดพิจิตร โดยได้ชี้แจงข้อพกพร่องและ จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น รายละเอียดตามแนบประกาศdrive.google.com/file/d/1blswE1KpXKzJ8RaUfUULNP2FiVAvuovz/view
วันที่โพส 21 เม.ย. 2564