หมวดหมู่กิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2557
วันเด็กประจำปี 2558
อบต.ทับหมันออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อปท.ตะพานหิน ครั้งที่ 6
เปิดที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับหมัน
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาีรี
โครงการบริหารส่วนตำบลทับหมันพบประชาชน ประจำปี2557
โครงการวันผู้สูงอายุประจำปี 2557
อบต.และชมรมจิตอาสาตำบลทับหมันแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุละผู้พิการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2557
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯประจำเดือน ก.ค.2557
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทับหมัน ร่วมกันทำความสะอาด ป้องกันโรคมือเท้าปาก
โครงเเข่งเรือยาวประเพณี ประจำปี 2557
ร่วมงานวันปิยมหาราช 2557
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่่ง
โครงการสร้างเสริมชีวิตวัยเรียน ฯ ประจำปี 2558
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
ชาวพิจิตรร่วมใจไปออกเสียงประชามติ
โครงการอบรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจและร่วมถวายพระบรมศพ
ทำบุญปีใหม่ 2560
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
โครงการเยาวชนทับหมันรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560
วันเด็ก ประจำปี 2561
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2561
ประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2562
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2562
กิจกรรมคุณธรรม จริยาธรรม ประจำปี 2562
สานสัมพันธ์ ครอบครัว อบต.ทับหมัน
จุดคัดกรอง Covid-19 ปี 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
Big cleaning day ป้องกัน COVID-19 ณ อบต.ทับหมัน ปี 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ปี 2563
ประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น มกราคม 2563
การประชุมวางแผนดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจ COVID-19 อบต.ทับหมัน
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563(26 มิ.ย 63)
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล "ชาวพิจิตรร่วมใจสังคมไทยไม่ทนทุจริต" วันที่ 9 ธันวาคม 2562
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศพด.อบต.ทับหมัน วันที่ 10 สิงหาคม 2563
13 ตุลาคม 2563
ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564(15 ก.พ 64)
กิจกรรมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อปท. ประจำปี 2564 (2 มีนาคม 2564)
จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร "การทำพรมเช็ดเท้า"
วันที่ 2 เมษายน 2564 ผู้บริหารพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ออกแจกเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2564 พร้อมสร้างการรับรู้เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ให้ประชาชนได้รับทราบ โดย ประชาชนสามารถดูราย ละเอียดได้ที่ www. Thubmun.go.t
ต้องรับปลัดอบต.ทับหมันคนใหม่ (2 เมษายน 2564)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี 2563
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และบริหารจัดการขยะอย่างบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยงในเขตพื้นที่ตำบลทับหมัน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ภาพกิจกรรม

โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยงในเขตพื้นที่ตำบลทับหมัน

Total 24 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>