หมวดหมู่กิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2557
วันเด็กประจำปี 2558
อบต.ทับหมันออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อปท.ตะพานหิน ครั้งที่ 6
เปิดที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับหมัน
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาีรี
โครงการบริหารส่วนตำบลทับหมันพบประชาชน ประจำปี2557
โครงการวันผู้สูงอายุประจำปี 2557
อบต.และชมรมจิตอาสาตำบลทับหมันแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุละผู้พิการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2557
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯประจำเดือน ก.ค.2557
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทับหมัน ร่วมกันทำความสะอาด ป้องกันโรคมือเท้าปาก
โครงเเข่งเรือยาวประเพณี ประจำปี 2557
ร่วมงานวันปิยมหาราช 2557
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่่ง
โครงการสร้างเสริมชีวิตวัยเรียน ฯ ประจำปี 2558
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
ชาวพิจิตรร่วมใจไปออกเสียงประชามติ
โครงการอบรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจและร่วมถวายพระบรมศพ
ทำบุญปีใหม่ 2560
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
โครงการเยาวชนทับหมันรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560
วันเด็ก ประจำปี 2561
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2561
ประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2562
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2562
กิจกรรมคุณธรรม จริยาธรรม ประจำปี 2562
สานสัมพันธ์ ครอบครัว อบต.ทับหมัน
จุดคัดกรอง Covid-19 ปี 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
Big cleaning day ป้องกัน COVID-19 ณ อบต.ทับหมัน ปี 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ปี 2563
ประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น มกราคม 2563
การประชุมวางแผนดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจ COVID-19 อบต.ทับหมัน
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563(26 มิ.ย 63)
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล "ชาวพิจิตรร่วมใจสังคมไทยไม่ทนทุจริต" วันที่ 9 ธันวาคม 2562
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศพด.อบต.ทับหมัน วันที่ 10 สิงหาคม 2563
13 ตุลาคม 2563
ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564(15 ก.พ 64)
กิจกรรมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อปท. ประจำปี 2564 (2 มีนาคม 2564)
จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร "การทำพรมเช็ดเท้า"
วันที่ 2 เมษายน 2564 ผู้บริหารพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ออกแจกเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2564 พร้อมสร้างการรับรู้เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ให้ประชาชนได้รับทราบ โดย ประชาชนสามารถดูราย ละเอียดได้ที่ www. Thubmun.go.t
ต้องรับปลัดอบต.ทับหมันคนใหม่ (2 เมษายน 2564)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ภาพกิจกรรม

จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

Total 28 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>