หมวดหมู่กิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2557
วันเด็กประจำปี 2558
อบต.ทับหมันออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อปท.ตะพานหิน ครั้งที่ 6
เปิดที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับหมัน
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาีรี
โครงการบริหารส่วนตำบลทับหมันพบประชาชน ประจำปี2557
โครงการวันผู้สูงอายุประจำปี 2557
อบต.และชมรมจิตอาสาตำบลทับหมันแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุละผู้พิการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2557
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯประจำเดือน ก.ค.2557
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทับหมัน ร่วมกันทำความสะอาด ป้องกันโรคมือเท้าปาก
โครงเเข่งเรือยาวประเพณี ประจำปี 2557
ร่วมงานวันปิยมหาราช 2557
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่่ง
โครงการสร้างเสริมชีวิตวัยเรียน ฯ ประจำปี 2558
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
ชาวพิจิตรร่วมใจไปออกเสียงประชามติ
โครงการอบรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจและร่วมถวายพระบรมศพ
ทำบุญปีใหม่ 2560
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
โครงการเยาวชนทับหมันรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560
วันเด็ก ประจำปี 2561
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2561
ประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2562
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2562
กิจกรรมคุณธรรม จริยาธรรม ประจำปี 2562
สานสัมพันธ์ ครอบครัว อบต.ทับหมัน
จุดคัดกรอง Covid-19 ปี 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
Big cleaning day ป้องกัน COVID-19 ณ อบต.ทับหมัน ปี 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ปี 2563
ประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น มกราคม 2563
การประชุมวางแผนดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจ COVID-19 อบต.ทับหมัน
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563(26 มิ.ย 63)
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล "ชาวพิจิตรร่วมใจสังคมไทยไม่ทนทุจริต" วันที่ 9 ธันวาคม 2562
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศพด.อบต.ทับหมัน วันที่ 10 สิงหาคม 2563
13 ตุลาคม 2563
ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564(15 ก.พ 64)
กิจกรรมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อปท. ประจำปี 2564 (2 มีนาคม 2564)
จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร "การทำพรมเช็ดเท้า"
วันที่ 2 เมษายน 2564 ผู้บริหารพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ออกแจกเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2564 พร้อมสร้างการรับรู้เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ให้ประชาชนได้รับทราบ โดย ประชาชนสามารถดูราย ละเอียดได้ที่ www. Thubmun.go.t
ต้องรับปลัดอบต.ทับหมันคนใหม่ (2 เมษายน 2564)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี 2563
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และบริหารจัดการขยะอย่างบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยงในเขตพื้นที่ตำบลทับหมัน
กีฬาสี
โครงการมอบรักพิทักษ์ดวงตาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๔
ประชาคมสะพาน หมู่ 2
ตลาดนัดขยะ 2564
โครงการประชาคมเพื่อจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564
ออกกำลัง / กีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน 2564
ปลูกต้นไม้รักษาโลก องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน 2564
จุดพักค่อย อบต.ทับหมัน 2564
การเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประจำปีงบประมาณ 2565
จุดบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ2565
แจกเบี้ยยังชีพประจำปี 2565
นายณรงค์ สุขโท้ และคณะผู้บริหารลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้ผู้ป่วยโควิด-19
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2565
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เเจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2565
เเจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2565
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
โครงการประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เเจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
ทีมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างถนน คสล.จากคลองชลประทานC1-หน้องอ้อ หมู่ 1, ก่อสร้างถนน คสล.จากคลองชลประทานC1-C94 หมู่ 2 และโครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ทับหมัน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
โครงการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและการรู้จักวิธีเอาตัวรอด เมื่อติดในรถยนต์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2565
โครงการส่งเสริมการคัดเเยกขยะก่อนทิ้งและบริหารจัดการขยะอย่างบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ในเมืองและชนบท หลักสูตร การคิดปริมาณวัสดุเพื่อซ่อมเเซมบ้านพักอาศัยให้แก่ช่างชุมชน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร การสานตะกร้าหวายประดิษฐ์
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารด้านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (รุ่น 1)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2565
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤศจิกายน2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
งานการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ปี2565
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2566
รวมภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566
ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน
โครงการส่งเสริมการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรีตำบลทับหมัน ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 2
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนของชาวตำบลทับหมัน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มอาชีพ ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารสวนตำบลทับหมัน
โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสของอปท. 4 เมษายน 2567
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ปี 2567
อาสาสมัครรักษ์โลก 2567
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.67
โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำไม้กวาดดอกหญ้าในกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และบริหารจัดการขยะอย่างบูรณาการ "การประดิษฐ์ของใช้จากรีไซเคิล" ประจำปี 2566

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ภาพกิจกรรม

ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564

ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564

ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564

ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564

ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564

ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564

ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564

ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564

ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564

ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564

ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564

ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564

ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564

ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564

ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564

ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564

ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564

ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564

Total 19 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>