หมวดหมู่กิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2557
วันเด็กประจำปี 2558
อบต.ทับหมันออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อปท.ตะพานหิน ครั้งที่ 6
เปิดที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับหมัน
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาีรี
โครงการบริหารส่วนตำบลทับหมันพบประชาชน ประจำปี2557
โครงการวันผู้สูงอายุประจำปี 2557
อบต.และชมรมจิตอาสาตำบลทับหมันแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุละผู้พิการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2557
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯประจำเดือน ก.ค.2557
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทับหมัน ร่วมกันทำความสะอาด ป้องกันโรคมือเท้าปาก
โครงเเข่งเรือยาวประเพณี ประจำปี 2557
ร่วมงานวันปิยมหาราช 2557
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่่ง
โครงการสร้างเสริมชีวิตวัยเรียน ฯ ประจำปี 2558
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
ชาวพิจิตรร่วมใจไปออกเสียงประชามติ
โครงการอบรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจและร่วมถวายพระบรมศพ
ทำบุญปีใหม่ 2560
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
โครงการเยาวชนทับหมันรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560
วันเด็ก ประจำปี 2561
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2561
ประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2562
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2562
กิจกรรมคุณธรรม จริยาธรรม ประจำปี 2562
สานสัมพันธ์ ครอบครัว อบต.ทับหมัน
จุดคัดกรอง Covid-19 ปี 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
Big cleaning day ป้องกัน COVID-19 ณ อบต.ทับหมัน ปี 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ปี 2563
ประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น มกราคม 2563
การประชุมวางแผนดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจ COVID-19 อบต.ทับหมัน
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563(26 มิ.ย 63)
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล "ชาวพิจิตรร่วมใจสังคมไทยไม่ทนทุจริต" วันที่ 9 ธันวาคม 2562
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศพด.อบต.ทับหมัน วันที่ 10 สิงหาคม 2563
13 ตุลาคม 2563
ประชุมกรรมการแผน ประจำปี 2564
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564(15 ก.พ 64)
กิจกรรมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อปท. ประจำปี 2564 (2 มีนาคม 2564)
จิตอาสา ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 (ฉีดน้ำยาฆ่าเชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร "การทำพรมเช็ดเท้า"
วันที่ 2 เมษายน 2564 ผู้บริหารพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ออกแจกเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2564 พร้อมสร้างการรับรู้เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ให้ประชาชนได้รับทราบ โดย ประชาชนสามารถดูราย ละเอียดได้ที่ www. Thubmun.go.t
ต้องรับปลัดอบต.ทับหมันคนใหม่ (2 เมษายน 2564)
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี 2563
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และบริหารจัดการขยะอย่างบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยงในเขตพื้นที่ตำบลทับหมัน
กีฬาสี
โครงการมอบรักพิทักษ์ดวงตาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๔
ประชาคมสะพาน หมู่ 2
ตลาดนัดขยะ 2564
โครงการประชาคมเพื่อจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564
ออกกำลัง / กีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน 2564
ปลูกต้นไม้รักษาโลก องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน 2564
จุดพักค่อย อบต.ทับหมัน 2564
การเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประจำปีงบประมาณ 2565
จุดบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ2565
แจกเบี้ยยังชีพประจำปี 2565
นายณรงค์ สุขโท้ และคณะผู้บริหารลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้ผู้ป่วยโควิด-19
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2565
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เเจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2565
เเจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2565
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
โครงการประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เเจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
ทีมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างถนน คสล.จากคลองชลประทานC1-หน้องอ้อ หมู่ 1, ก่อสร้างถนน คสล.จากคลองชลประทานC1-C94 หมู่ 2 และโครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ทับหมัน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
โครงการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและการรู้จักวิธีเอาตัวรอด เมื่อติดในรถยนต์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2565
โครงการส่งเสริมการคัดเเยกขยะก่อนทิ้งและบริหารจัดการขยะอย่างบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ในเมืองและชนบท หลักสูตร การคิดปริมาณวัสดุเพื่อซ่อมเเซมบ้านพักอาศัยให้แก่ช่างชุมชน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร การสานตะกร้าหวายประดิษฐ์
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารด้านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (รุ่น 1)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2565
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤศจิกายน2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
งานการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ปี2565
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2566
รวมภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566
ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน
โครงการส่งเสริมการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรีตำบลทับหมัน ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 2
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนของชาวตำบลทับหมัน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มอาชีพ ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารสวนตำบลทับหมัน
โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสของอปท. 4 เมษายน 2567
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ปี 2567
อาสาสมัครรักษ์โลก 2567
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.67
โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำไม้กวาดดอกหญ้าในกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และบริหารจัดการขยะอย่างบูรณาการ "การประดิษฐ์ของใช้จากรีไซเคิล" ประจำปี 2566

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

ภาพกิจกรรม

ออกกำลัง / กีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน 2564

Total 1909 Record : 107 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] 55 [ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ] Next>>