ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ อบต.
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้บริหาร


นายสุวิทย์ โตทุ้ย
นายกอบต.

ผู้ดูแลระบบ

UserName:
Password:

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน

 

หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

อบต. ทับหมัน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน   ผลการพัฒนาท้องถิ่นรององค์การบริหารส่วนตำบลในระยะที่ผ่านมา มีการพัฒนาการการให้บริการแบบบูรณาการในทุกพื้นที่รับผิดชอบของ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อการบริหารจัดการ การบริการที่ดีการสร้างเมืองน่าอยู่ การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม นำประโยชน์มาสู่ประชาชน ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในตำบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านต่างๆสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นคือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบรากหญ้า เสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย การพัฒนาการบริการเรื่องการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีการพัฒนา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการประชาชน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปี 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ใบสรุปราคางานก่อสร้าง ปร.6
ใบสรุปค่าก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์

น้ำพริกแกงบ้านบึงประดู่
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลทับหมัน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปี 2560
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลทับหมัน
ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้สูงอายุ(รายใหม่) มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งที่ว่าง
สรุปผลการดำเนินการเรื่องรับร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอประชาสัมพันธ์ การรับรายงานตัวยังมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุและคนพิการ
อำนาจหน้าที่ของ อบต. มีอะไรบ้าง

กระดานสนทนา

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกม The Dark Knight    [9 เม.ย. 2561]
เกมมาแรงปี 2018    [30 มี.ค. 2561]
ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน หรือมีข้อเสนอแนะ อย่างไรบ้างคะ    [21 มิ.ย. 2560]
บุคลิก ไม่ดีชอบนั่งกะดิกขา เขย่าขา ชอบหมุนปากกาเล่น เครียดง่าย ต้องอ่าน    [19 เม.ย. 2560]
ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆโดยไม่ขยับมือกระดิกขาไม่ได้เลย ต้องรีบอ่าน    [17 เม.ย. 2560]
ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต. เทศบาล    [29 พ.ย. 2559]
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน    [3 ต.ค. 2559]
admin    [4 ก.ย. 2559]
มีรถกระบะย้ายบ้าน รถบรรทุก6ล้อ รถบรรทุกสิบล้อ อำเภอเมืองพิจิตร    [12 พ.ค. 2559]
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    [9 พ.ค. 2559]