ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน ตุลาคม 2560
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน เมษายน 2561
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน ตุลาคม 2561
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติปี 2563
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้บริหาร


นายสุวิทย์ โตทุ้ย
นายกอบต.
087-8419197

ผู้ดูแลระบบ

UserName:
Password:

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน

 

หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

อบต. ทับหมัน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน   ผลการพัฒนาท้องถิ่นรององค์การบริหารส่วนตำบลในระยะที่ผ่านมา มีการพัฒนาการการให้บริการแบบบูรณาการในทุกพื้นที่รับผิดชอบของ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อการบริหารจัดการ การบริการที่ดีการสร้างเมืองน่าอยู่ การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม นำประโยชน์มาสู่ประชาชน ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในตำบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านต่างๆสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นคือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบรากหญ้า เสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย การพัฒนาการบริการเรื่องการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีการพัฒนา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการประชาชน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2563
สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.42-028 สายเรียบแม่น้ำพิจิตรเก่า หมู่ที่ 3
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
การกำหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ผลการดำเนินงาน ของ อบต.ทับหมัน รอบเดือนตุลาคม 2562 - เดือนเมษายน 2563
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
สรุปผลการพิจารณาทบทวนภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประจำปีงบประมาณ 2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผล การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2563
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการและเรื่องอื่นๆในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
รับโอน(ย้าย)พนักงานตำบลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนสิงหาคม 2563
แผ่นผับเกี่ยวกับ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผ่นผับเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2560 และ กลยุทธการบริหารงานบุคคล
แผ่นผับเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการดำเนินการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กระดานสนทนา

leanlaw    [18 ต.ค. 2563]
ยูฟ่าออนไลน์เล่นแล้วได้เงิน เงินเข้ารัวๆ    [17 ต.ค. 2563]
sockcop    [17 ต.ค. 2563]
ecosolder    [16 ต.ค. 2563]
sueflowers    [12 ก.ย. 2563]
conzones    [11 ก.ย. 2563]
napscorp    [10 ก.ย. 2563]
glennraps    [10 ก.ย. 2563]
viaishere    [9 ก.ย. 2563]
sfllaw    [8 ก.ย. 2563]