ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้บริหาร


นายสุวิทย์ โตทุ้ย
นายกอบต.

ผู้ดูแลระบบ

UserName:
Password:

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน

 

หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

อบต. ทับหมัน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน   ผลการพัฒนาท้องถิ่นรององค์การบริหารส่วนตำบลในระยะที่ผ่านมา มีการพัฒนาการการให้บริการแบบบูรณาการในทุกพื้นที่รับผิดชอบของ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อการบริหารจัดการ การบริการที่ดีการสร้างเมืองน่าอยู่ การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม นำประโยชน์มาสู่ประชาชน ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในตำบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านต่างๆสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นคือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบรากหญ้า เสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย การพัฒนาการบริการเรื่องการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีการพัฒนา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการประชาชน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1,2,3,4,5 และ 6 ตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก สายจากบ้านนายเทียม คงคา ถึง นานายสมบูรณ์ กลิ่นแก้ว หมู่ 5 ต.ทับหมัน
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่ 4
โครงการเจาะบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4
โครงการต่อเติมห้องส่วนการคลัง (งานครุภัณฑ์)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องส่วนการคลัง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องส่วนการคลัง อบต.ทับหมัน
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องส่วนการคลัง อบต.ทับหมัน
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงกอก หมู๋ 6 ต.ทับหมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่
เชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม"Bike For MoM ปั่นเพื่อแม่" 9 สิงหา 2559
ประกาศคู่มือเพิ่มเติม 2
ประกาศคู่มือเพิ่มเติม 1
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

กระดานสนทนา

ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต. เทศบาล   2016-11-29 08:50:26
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน   2016-10-03 14:55:14
admin   2016-09-04 20:35:12
มีรถกระบะย้ายบ้าน รถบรรทุก6ล้อ รถบรรทุกสิบล้อ อำเภอเมืองพิจิตร   2016-05-12 16:57:16
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   2016-05-09 11:38:53
รถรับจ้างเที่ยวเปล่าอยู่ในจังหวัดพิจิตร   2016-04-05 08:59:47
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ" 18-22 มกราคม 2559 ณ จังหวัดพิษณุโลก   2016-01-07 15:48:01
สมัคร 1000 บาท รับโบนัส 500 บาท ทันที   2015-09-10 18:59:04
สมัครสมาชิก 1,000 บาท รับโบนัสทันที 300 บาท   2015-09-09 20:04:41
แจ้งฝากขั้นต่ำ 100 บาท ไม่มีเงื่อนไขในการถอนเงิน   2015-08-30 22:06:14