ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กิจการสภา
แผนพัฒนาตำบล
  แผนพัฒนาสามปี 2559- 2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560- 2562
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผล
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน ตุลาคม 2560
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน เมษายน 2561
  การติดตามและประเมินผลแผนรอบเดือน ตุลาคม 2561
รายงาน
  รายงานการคลัง
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
    - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ6เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติปี 2563
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเวทีประชาคม
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
  การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุม / แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้บริหาร


นายสุวิทย์ โตทุ้ย
นายกอบต.
087-8419197

ผู้ดูแลระบบ

UserName:
Password:

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน

 

หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

อบต. ทับหมัน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน   ผลการพัฒนาท้องถิ่นรององค์การบริหารส่วนตำบลในระยะที่ผ่านมา มีการพัฒนาการการให้บริการแบบบูรณาการในทุกพื้นที่รับผิดชอบของ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อการบริหารจัดการ การบริการที่ดีการสร้างเมืองน่าอยู่ การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม นำประโยชน์มาสู่ประชาชน ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในตำบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านต่างๆสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นคือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบรากหญ้า เสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย การพัฒนาการบริการเรื่องการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีการพัฒนา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการประชาชน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
การกำหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ผลการดำเนินงาน ของ อบต.ทับหมัน รอบเดือนตุลาคม 2562 - เดือนเมษายน 2563
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
สรุปผลการพิจารณาทบทวนภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ประจำปีงบประมาณ 2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอน(ย้าย)พนักงานตำบลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนสิงหาคม 2563
แผ่นผับเกี่ยวกับ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผ่นผับเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2560 และ กลยุทธการบริหารงานบุคคล
แผ่นผับเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการดำเนินการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แผ่นผับเกี่ยวกับ เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
แผ่นผับเกี่ยวกับ รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2562
แผ่นผับเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
แผ่นผับเกี่ยวกับ สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

กระดานสนทนา

sueflowers    [12 ก.ย. 2563]
conzones    [11 ก.ย. 2563]
napscorp    [10 ก.ย. 2563]
glennraps    [10 ก.ย. 2563]
viaishere    [9 ก.ย. 2563]
sfllaw    [8 ก.ย. 2563]
gizmoart    [7 ก.ย. 2563]
freimap    [7 ก.ย. 2563]
alberco    [6 ก.ย. 2563]
uzmanpet    [3 ก.ย. 2563]