ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงาน

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น

ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต

แบบสำรวจความพึงพอใจ

E-Serviceผู้บริหาร


นายณรงค์ สุขโท้
นายก อบต.
086-2034365

ผู้ดูแลระบบ

UserName:
Password:

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน

 

หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

อบต. ทับหมัน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน   ผลการพัฒนาท้องถิ่นรององค์การบริหารส่วนตำบลในระยะที่ผ่านมา มีการพัฒนาการการให้บริการแบบบูรณาการในทุกพื้นที่รับผิดชอบของ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อการบริหารจัดการ การบริการที่ดีการสร้างเมืองน่าอยู่ การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม นำประโยชน์มาสู่ประชาชน ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในตำบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านต่างๆสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นคือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบรากหญ้า เสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย การพัฒนาการบริการเรื่องการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีการพัฒนา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการให้มายืนยันสิทธิรับเบี้ยยับชีพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของ อบตทับหมัน
แผนผังตลาดนัดทับปรู หมู่ 2 ตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและบริหารจัดการอย่างบรูณาการหรือการประดิษฐ์ของใช้จากขยะรีไซเคิลของ อบตทับหมัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมอาชีพ คนแก่ คนพิการ และประชาชนทั่วไป 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินมาตรฐานบริการสาธารณะ 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับหมัน ภายใต้การบริหารงานของนายกณรงค์ สุขโท้ จัดกิจกรรม “อิ่มบุญ”
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อดำเนินงาน ”โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

สล็อต สล็อตออนไลน์ สล็อต xo สล็อต joker แจกเครดิตฟรี