ข้อมูล อบต.

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลการดำเนินงาน

บริการประชาชน

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลิ้งค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้บริหาร


นายสุวิทย์ โตทุ้ย
นายกอบต.

ผู้ดูแลระบบ

UserName:
Password:

ลิ้งค์เพื่อนบ้าน

 

หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน

อบต. ทับหมัน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน   ผลการพัฒนาท้องถิ่นรององค์การบริหารส่วนตำบลในระยะที่ผ่านมา มีการพัฒนาการการให้บริการแบบบูรณาการในทุกพื้นที่รับผิดชอบของ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อการบริหารจัดการ การบริการที่ดีการสร้างเมืองน่าอยู่ การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม นำประโยชน์มาสู่ประชาชน ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในตำบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านต่างๆสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นคือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบรากหญ้า เสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย การพัฒนาการบริการเรื่องการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีการพัฒนา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการประชาชน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บของของ อบต.ทับหมันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.ทับหมัน
ก่อสร้างห้องเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน หมู่ 6 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งที่ว่าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2560
การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560
การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้สูงอายุ(รายใหม่) มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งที่ว่าง
สรุปผลการดำเนินการเรื่องรับร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอประชาสัมพันธ์ การรับรายงานตัวยังมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุและคนพิการ
อำนาจหน้าที่ของ อบต. มีอะไรบ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.ทับหมัน
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์ "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ ของชาวไทย" เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจของประชาชนและนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับในร่างสัญญาประชาคม
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนประชาชนในการเตรียมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระดานสนทนา

ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน หรือมีข้อเสนอแนะ อย่างไรบ้างคะ    [21 มิ.ย. 2560]
บุคลิก ไม่ดีชอบนั่งกะดิกขา เขย่าขา ชอบหมุนปากกาเล่น เครียดง่าย ต้องอ่าน    [19 เม.ย. 2560]
ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆโดยไม่ขยับมือกระดิกขาไม่ได้เลย ต้องรีบอ่าน    [17 เม.ย. 2560]
ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต. เทศบาล    [29 พ.ย. 2559]
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน    [3 ต.ค. 2559]
admin    [4 ก.ย. 2559]
มีรถกระบะย้ายบ้าน รถบรรทุก6ล้อ รถบรรทุกสิบล้อ อำเภอเมืองพิจิตร    [12 พ.ค. 2559]
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    [9 พ.ค. 2559]
รถรับจ้างเที่ยวเปล่าอยู่ในจังหวัดพิจิตร    [5 เม.ย. 2559]
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ" 18-22 มกราคม 2559 ณ จังหวัดพิษณุโลก    [7 ม.ค. 2559]